Pandemické pasti

Tohle opravdu chceš?

Upozornění
Níže zmíněné neplatí pro aktualizovanou verzi novely pandemického zákona. Platí pro předešlou variantu novely.
Na úpravách pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Past: Představte si, že jste v MHD a udělá se Vám nevolno. Začnete lapat po dechu, rychle stahujete respirátor, abyste se mohli nadechnout. Najednou se k Vám přiřítí strážník a Vy obdržíte pokutu v hodnotě Vaší výplaty za špatně nasazený ochranný prostředek.

§ 11 odstavec 2 písm. a) 200 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm… i)

i) příkaz používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření,

nastub.czstáhnout video

Past: Přijíždíte ze zahraničí a místo těšení se na rodinu přemýšlíte nad tím, co všechno vyplnit do příjezdového formuláře – jméno, příjmení, datum nebo hodiny pobytu, místo ubytování, způsob přepravy atd. Je toho hodně. Formulář je zdlouhavý, nechcete ztrácet čas. Snažíte se jej vyplnit co nejrychleji a omylem uděláte chybu. Do formuláře napíšete špatné datum příjezdu a dopustíte se porušení zákona s možným postihem.

§ 2 odstavec 2 písm. v) –  příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky, o dopravním prostředku použitém při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.“.

nastub.czstáhnout video

Past: Byla Vám nařízena karanténa a Vy tuto možnost i docela vítáte. Přeci jen jde o placené volno, kdy si doma uklidíte, okopete zahrádku, a ještě stihnete ten online kurz, na který se chystáte už 3 roky. Jenže co když ta karanténa nebude doma, ale ve speciálním karanténním zařízení? Protože pojem “zdržovat se odděleně” je velmi nejednoznačný a může znamenat i karanténu mimo pohodlí Vašeho domova.

§ 2 odstavec 2 písm. n) – příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 podle písmene m) s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS-CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin od podstoupení testu,

§ 2 odstavec 2 písm.  u) – příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS-CoV-2 nebo nebyly ve styku s nakaženou fyzickou osobou virem SARS-CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin,

nastub.czstáhnout video

Past: Pokud se hygiena bude domnívat, že jste se např. potkali s rizikovým kontaktem, karanténu Vám může nařídit třeba přes SMS. Zároveň zprávu může předat pověřená osoba, která není dále specifikována. Jak se zachováte, když Vám někdo napíše na FB, že Vás za hygienu posílá do karantény? Podle tohoto zákona se může jednat o oprávněné nařízení karantény, které musíte uposlechnout.

§ 8a odst. 1 – Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 může orgán ochrany veřejného zdraví učinit osobě, která je povinna se izolaci nebo karanténnímu opatření podrobit, ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku; o provedeném oznámení bezodkladně učiní písemný záznam. Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu a formy oznámení orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení izolace nebo karanténního opatření.

nastub.czstáhnout video

Past: Hygiena si splete číslo a omylem zašle SMS zprávu ohledně nařízení karantény právě Vám, přestože byste v karanténě za normálních okolností být nemuseli. Nemáte žádné symptomy, jste úplně v pořádku a domníváte se, že vůbec v karanténě být nemáte.

§ 8a odst. 2 – Ten, komu byla postupem podle odstavce 1 nařízena izolace nebo karanténní opatření, může ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku, požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti jejich nařízení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo nařízení izolace nebo karanténního opatření oznámeno.

§ 8a odst. 3 – Orgán ochrany veřejného zdraví prošetří důvodnost nařízení izolace nebo karanténního opatření do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla žádost podle odstavce 2 doručena. Shledá-li, že nařízená izolace nebo karanténní opatření jsou nedůvodné, zruší je nebo uvede, že byly nařízeny nedůvodně, nebo potvrdí, že nařízení izolace nebo karanténního opatření bylo důvodné. Výsledek prošetření orgán ochrany veřejného zdraví žadateli sdělí způsobem podle odstavce 1, nepožádal-li žadatel ve své žádosti o jiný způsob oznámení výsledku prošetření. Pokud orgán ochrany veřejného zdraví do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o prošetření nařízení izolace nebo karanténního opatření, o výsledku prošetření neinformuje osobu, která žádala o prošetření, považuje se nařízená izolace nebo karanténní opatření za ukončené.

nastub.czstáhnout video

Past: Pandemický zákon bude aktivován i v případě, že bude existovat „nebezpečí opětovného vzniku“ epidemie. Zákon ale už nespecifikuje, co je to vlastně to „nebezpečí opětovného vzniku“. Zákon je tudíž založen na silném důrazu na prevenci. Zkrátka si představte, že Německo, nebo i jiná vzdálenější země, ohlásí novou mutaci a dojde k automatickému omezení podnikání, prodeje zboží a služeb. To je stejné, jako kdybychom měli nepřetržitě válečný stav, kvůli prevenci možného vojenského útoku.

§ 2 odst. 1 – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) může za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního obvodu.

nastub.czstáhnout video

Past: Při jakémkoliv podezření na výskyt nákazy (třeba při falešně pozitivním testu) nebo nové mutace mohou být zavírány jakékoliv typy škol, zájmové kroužky apod., může být plošně nařízena distanční výuka, upraveny podmínky pro vstup do škol a účast v zájmových kroužcích (např. zákaz vstupu a účasti bez negativního testu, respirátoru), a ubíráno tak základní právo na vzdělání. 

§ 2 odst. 2 písm. f) – omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost v nich

§ 2 odst. 2 písm. m) – příkaz testovat fyzické osoby, které jsou členy orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiné pracovníky, studenty vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáky nebo děti navštěvující školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu a , stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině a stanovení podmínek a způsobu hlášení výsledku tohoto testování nebo odmítnutí podstoupení tohoto testování orgánu ochrany veřejného zdraví,

nastub.czstáhnout video

Past: Zavřeli Vám obchod, protože někde v daleké Asii se objevili 2 lidé s novou mutací. U nás již nikdo na Covid-19 neumírá, nemocnice jsou prázdné. Vám tedy přijde divné, že byste měli vyhlásit zavřít podnik a vyhlásit bankrot jen kvůli prevenci něčeho, co už pro náš stát takřka nepředstavuje hrozbu. Rozhodnete se obrátit na nejvyšší správní soud s tím a žádáte přezkum této nelogické vyhlášky (zákazu). 

K Nejvyššímu správnímu soudu denně přichází stovky žalob. Některé méně významné, některé více. Bez přednostního jednání návrhy na přezkum opatření budou řešeny třeba až za několik měsíců po upozornění na nesmyslnost nařízení. Tudíž se vlastně spravedlnosti nedovoláme. Než soud řekne, že se vše má zrušit, už bude dávno platit něco jiného. 

§ 13 odst. 5 – Návrh se projednává přednostně; to neplatí, pozbylo-li mimořádné opatření v průběhu řízení o jeho zrušení platnosti a povinnost v mimořádném opatření nebyla současně nahrazena obdobnou povinností v jiném mimořádném opatření.

nastub.czstáhnout video

Past: Když před rokem poslanci přijali zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, tzv. pandemický zákon, již v té době byla odborná veřejnost na vážkách. Vláda se zákonem pokusila zasáhnout do tak významných práv člověka, jako je právo na vzdělání, právo na práci nebo právo na nedotknutelnost soukromí, garantovaných Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, nejvyššími právními normami České republiky. Nicméně členové kabinetu veřejnost uklidňovali faktem, že půjde jen o zákon dočasný. V původním znění bylo datum konce 28. února 2022. Prvně navrhovaná novelizace datum platnosti vyškrtla, zákon měl platit na dobu neurčitou. Schválená novelizace má platit „pouze“ do 30. listopadu 2022, ovšem jak jsme již zaznamenali, to nikomu nebrání zákon opět novelizovat a činit tak, dokud nebude datum platnosti opět vyškrtnut.

§ 22 odst. 2 – Ustanovení § 1 až 8a pozbývají platnosti uplynutím dne 30. listopadu 2022.

nastub.czstáhnout video

Mnoho lidí v dnešní době souhlasí s vydáváním i nezákonných opatření z toho důvodu, že tu máme “něco výjimečného”. Výjimečná situace, která si vyžaduje výjimečná řešení. Je však potřeba si uvědomit, že spousta zákonů vydaných především po válce vznikla z toho důvodu, aby se právě takovéto výjimečné situace nemohly zneužít, k čemuž aktuálně dochází. Naopak, zákony máme od toho, aby nám pomáhaly situace řešit a ne aby se přehlížely. I v případě výjimečného stavu je nutné se držet platných zákonů (možná i více než kdykoliv jindy) a to přesně z toho důvodu, aby nedošlo ke zneužití situace.

V obdobných situacích, kdy došlo k něčemu nečekanému, jako je v dnešní době tato tzv. pandemie, a vládnoucí osoby začaly na základě jimi nazvané “nouzové situace” vydávat předčasné zákony a vyhlášky, které byly nezákonné a protiprávní, se tak vše zvrtlo a celý systém přešel na protiprávní, čehož se okamžitě začalo zneužívat. Historie se opakuje, to všichni jistě víme, jen se pokaždé odehraje trochu jinak. My máme za úkol se z historie poučit a nepředstírat, že tak hrozné situace už nemohou nastat.

A že se toto všechno nemůže stát?
Ano, NEMŮŽE, pokud s námi řeknete NE NOVELE PANDY!

(PANDEMICKÉHO ZÁKONA, zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů)